Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Certifikace ISO 45001 – snižte rizika pro vaši organizaci a podpořte bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) tím, že se spojíte se společností SGS k získání certifikace nebo za účelem migrace na novou normu.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) je základní součástí strategie řízení rizik organizace. Implementace OHSMS umožňuje organizaci:

  • Chránit její zaměstnance a další osoby, které řídí
  • Být v souladu s právními požadavky
  • Usnadnit neustálé zdokonalování

ISO 45001 je novou mezinárodní normou pro OHSMS. I když je nová norma ISO 45001 podobná normě OHSAS 18001, zahrnuje přílohu SL jako rámec nejvyšší úrovně všech nových a revidovaných norem systémů řízení ISO.

ISO 45001 lze spojit s dalšími normami systémů managementu jako ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Norma ISO 45001 byla zveřejněna v březnu 2018.

Níže jsou uvedeny klíčové požadavky a rozdíly ve srovnání s OHSAS 18001.

Norma ISO 45001 – Klíčové oblasti a kontext organizace

ISO 45001 významně zdůrazňuje kontext organizace. Vyžaduje, aby organizace brala v úvahu, co od ní zainteresované strany očekávají z hlediska řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizace musí stanovit, jaké zainteresované strany jsou relevantní z hlediska jejího systému OHSMS, a také určit relevantní požadavky těchto zainteresovaných stran.

Záměrem ISO 45001 je poskytnout organizaci obecné pochopení významných otázek, které ji mohou pozitivně i negativně ovlivnit, i pochopení způsobu, jak organizace řídí odpovědnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči svým pracovníkům.

Otázky, které jsou předmětem zájmu, jsou ty, které mají dopad na schopnost organizace dosáhnout jejích zamýšlených výsledků. Mezi ně patří její cíle stanovené v oblasti OHSMS, jako je plnění závazků koncepce BOZP.

Vedení v oblasti BOZP

Vrcholové vedení musí nyní prostřednictvím přímé účasti prokázat své zapojení a závazky v oblasti OHSMS při zohlednění výkonu OHS při strategickém plánování.

Vrcholové vedení musí také přispět k efektivitě OHSMS prostřednictvím své aktivní role při řízení, podpoře a komunikaci s pracovníky a propagaci kultury OHSMS a jejím vedení.

Tato nová norma jasně definuje požadavky odpovědností a úkolů vrcholového vedení s ohledem na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem je zajistit to, že konečná odpovědnost nemůže být delegována na manažera pro bezpečnost a ochranu zdraví nebo jiné manažery v organizaci.

Spoluúčast a konzultace

Norma vyžaduje, aby vrcholové vedení podporovalo konzultace s pracovníky a spoluúčast pracovníků a jejich zástupců, protože jsou klíčovými faktory při řízení BOZP.

Konzultace znamenají obousměrnou komunikaci – dialog a výměny – a zahrnuje včasné poskytování informací, které pracovníci a jejich zástupci vyžadují před tím, než může organizace rozhodnout.

Systém řízení BOZP závisí na spoluúčasti pracovníků, která umožňuje, aby pracovníci přispěli k rozhodování o výkonu BOZP a poskytovali zpětnou vazbu k navrhovaným změnám.

Organizace musí podněcovat pracovníky na všech úrovních, aby ohlašovali nebezpečné situace, aby bylo možné zavést preventivní opatření a podniknout nápravná opatření. Pracovníci musí také mít možnost hlásit a navrhovat oblasti ke zlepšení bez obav z propuštění, disciplinárního opatření nebo podobných trestů.

Přístup k OHSMS vycházející z rizik

Při tvorbě a zavádění OHSMS je požadavek přijmout přístup vycházející z rizik úzce spojen se zaměřením na kontext organizace. Organizace musí identifikovat rizika a příležitosti, které je nutné zohlednit, aby bylo zajištěno, že systém OHSMS je schopen dosáhnout zamýšlených výsledků.

Tato rizika a příležitosti zahrnují ty, které jsou významné nebo jsou určeny kontextem organizace. Organizace musí naplánovat kroky k zohlednění těchto rizik nebo příležitostí, zavést je do svých procesů OHSMS a hodnotit jejich efektivitu.

Outsourcing

Norma vyžaduje, aby organizace zajistila, že její procesy OHSMS podléhající outsourcingu jsou definované a řízené. Když jsou dodávané výrobky a/nebo služby, které podléhají outsourcingu, pod kontrolou organizace, musí být rizika dodavatele a smluvní strany efektivně řízena.

Dokumentované informace

Místo "dokumenty" a "záznamy", které se vyskytovaly v OHSAS 18001, se používá termín "dokumentované informace". Nyní se přijímají důkazy vyplývající ze zpracovaných informací, které se nevyskytují ve formálním systému dokumentace, jako jsou elektronické informace na chytrých telefonech a tabletech.

Migrace z OHSAS 18001 na ISO 45001

Pokud má v současnosti vaše organizace akreditovanou certifikaci OHSAS 18001, budete mít na migraci na novou normu ISO 45001 tři roky od formálního zveřejnění nové normy (zveřejněna v březnu 2018).

Aktualizace

Norma ISO 45001 je nyní k dispozici k zakoupení v obchodu ISO Store.

Jak vám může SGS pomoci?

Abychom vám pomohli porozumět požadavkům ISO 45001, příloze SL, zvažování rizik a posilujícímu vedení, nabízíme vám školení v příslušných oblastech. Na požádání můžeme poskytnut analýzu mezer, kterou lze využít ke zdůraznění změn, které bude potřeba provést pro migraci certifikace z OHSAS 18001 na ISO 45001.

Kontaktujte nás, abyste získali další informace o migraci ISO 45001.