Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

REACH je nařízení Evropské unie, které se týká registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Toto nařízení se týká všech chemických látek, nejen těch, které se používají v průmyslových procesech, ale také těch, které nacházíme ve výrobcích každodenního použití, jako jsou čisticí prostředky a barvy, nebo ve výrobcích jako oblečení, nábytek a elektrické spotřebiče.

Vzhledem k tomu, že se nařízení REACH nevztahuje jen na chemické látky a směsi, ale jsou v něm zakotvena určitá ustanovení týkající se předmětů, je důležité, aby výrobci a dovozci spotřebních výrobků chápali svou úlohu a povinnosti spojené s působností nařízení REACH. Omezování, povolování a ohlašování látek jsou významné faktory artiklu, který bude uveden na společný evropský trh. Průmysl se také musí vypořádat s problémy spojenými s informováním dodavatelského řetězce a spotřebitelů o látkách SVHC.

Nabízíme komplexní řadu služeb, aby naši zákazníci plnili své povinnosti vyplývající z nařízení REACH, a to od počáteční registrace podle REACH až po služby v oblasti poradenství, testování, auditů a ověřování, a aby byli neustále v souladu s tímto nařízením.

Nařízení REACH zavazuje průmysl, aby prováděl řízení rizik, která mohou představovat chemické látky či spotřební artikly pro zdraví veřejnosti a životní prostředí. Většina požadavků vyplývajících z REACH se vztahuje přímo na výrobce a dovozce, kteří musí registrovat látky (ať už čisté, nebo klasifikované jako směsi) a poskytovat data o vlastnostech těchto chemických látek. Na základě nařízení REACH mají také povinnost vytvářet posouzení chemické bezpečnosti a provádět opatření pro řízení rizik. Nařízení REACH vyžaduje, aby výrobci a dovozci informovali evropské regulační orgány o používání nebezpečných látek. Na tyto látky se pak mohou vztahovat požadavky povolení dle REACH.

Nařízení REACH vyžaduje, aby následní uživatelé zajistili náležitou informovanost svých zákazníků (například dalších průmyslových podniků a spotřebitelů), a tudíž i bezpečné používání svých výrobků. Distributoři musí dbát na to, aby spolu s přípravky a výrobky, které prodávají, poskytovali veškeré příslušné informace o bezpečnosti látek a aby se v těchto výrobcích nevyskytovaly žádné látky, na něž se vztahuje omezení.

Nařízení REACH se navíc může týkat i spotřebních výrobků ve smyslu povolování látek dle přílohy XIV, omezení dle přílohy XVII, ale také oznamování látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v souladu s článkem 7 či informování na základě článku 33. Výrobci a dovozci si musí být vědomi toho, že standardy zakotvené v nařízení REACH se neustále mění a jsou úzce spjaty s nejnovějšími požadavky. 

Prostřednictvím naší globální sítě laboratoří a vysoce kvalifikovaných specialistů nabízíme služby na jediném místě, díky nimž zajistíme soulad vašich výrobních a distribučních systémů s právními předpisy REACH.