Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) lze zjistit ve směsích, například v barvách, inkoustech a lepidlech nebo v takových předmětech, jako jsou hračky, nábytek, textilie a elektrické výrobky. V souladu s nařízením REACH musí v souvislosti s látkami SVHC všichni členové dodavatelského řetězce splnit určité úkony.

Společnost SGS poskytuje inovativní řešení pro řízení dodavatelského řetězce a testování spotřebních výrobků s ohledem na soulad s předpisy nařízení REACH pro látky SVHC. Díky nim budete splňovat požadavky nařízení REACH a zdokonalíte interní podnikové procesy.

Co jsou látky vzbuzující mimořádné obavy?

Látky vzbuzující mimořádné obavy představují vážné riziko pro lidské zdraví a pro životní prostředí. SVHC jsou látky, které mohou:

 • Způsobit rakovinu (jsou karcinogenní)
 • Způsobit genetické mutace (jsou mutagenní)
 • Být toxické pro reprodukci
 • Mít jiné škodlivé vlastnosti a zůstávat velmi dlouhou dobu v životním prostředí (jsou perzistentní)
 • Postupně se hromadit v živočiších (jsou bioakumulativní)
 • Látky s podobným rizikem (např. endokrinní disruptory)

Cílem nařízení REACH je kontrolovat používání těchto látek prostřednictvím povolování a omezování. Také klade na výrobce a dodavatele povinnost používat v rozumném horizontu bezpečnější alternativy či technologie.

Jaké jsou vaše povinnosti?

Předměty:
Jste-li dodavatelem předmětů z EU a váš výrobek obsahuje SVHC > 0,1 % hmotnostní, musíte o tom informovat celý dodavatelský řetězec. Minimálně je třeba předávat dál název dotyčné SVHC. Pokud to spotřebitel požaduje, musíte mu do 45 dní dodat informace o bezpečném používání SVHC.

Kromě informační povinnosti museli výrobci a dovozci předmětů v EU do června 2011 ještě podávat hlášení Evropské agentuře pro chemické látky, jestliže celkové množství SVHC v předmětech bylo vyšší než 1 tuna ročně. To mohlo být problematické pro maloobchodníky, kteří dovážejí širokou škálu výrobků z různých zemí a od různých dodavatelů.

Výrobci také musí mít na zřeteli vzrůstající počet látek SVHC na seznamu látek podléhajících povolení uvedeném v příloze XIV. Výrobci, kteří nemají pro určité používání látky povolení, musí pozorně sledovat aktuální používání a data skončení platnosti, aby splňovali požadavky na povolené používání SVHC dle nařízení REACH.

Směsi pro spotřebitele:
Pokud jste dodavatel směsí pro spotřebitele v rámci EU, možná budete muset zajistit bezpečnostní list v případě, že směs obsahuje SVHC ≥ 0,1 % hmotnostní, a to na vyžádání následných uživatelů nebo distributorů. Tento požadavek doplňuje povinnosti v souladu se směrnicí o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES a nařízením CLP 1272/2008/ES.

Testování SVHC:
SVHC se může do spotřebitelských výrobků dostat buď záměrně, nebo nedopatřením v rámci dodavatelského řetězce nebo výrobního procesu. Laboratorní testování zajišťuje informace o identifikaci a koncentraci látek SVHC a pomáhá firmám splnit povinnosti spojené s látkami SVHC vyplývající z nařízení REACH.

Zajišťujeme testování SVHC podle vašich potřeb:

 •  Pro seznam kandidátů:
  • Kompletní testy
  • Screening s ohledem na rizika produktu
 • Na základě seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV REACH)
 • Na základě registru záměrů
 • Potenciální SVHC, které splňují zákonné požadavky, ale ještě nejsou uvedeny na seznamu kandidátů

Proč společnost SGS?

V SGS nabízíme bezkonkurenční odborné znalosti a poradenské služby v oblasti nařízení REACH, ale také rozsáhlé zkušenosti se spotřebními výrobky a dodavatelskými řetězci. Náš specializovaný tým technických expertů z odvětví průmyslu pro otázky nařízení REACH poskytuje individuální řešení pro spotřební výrobky a jeho součástí jsou odborníci na analýzy nebezpečných látek, identifikaci látek, řízení dodavatelského řetězce a toxikologii.

Zjistěte, proč je SGS vaší první volbou pro globální řešení v oblasti nařízení REACH.

kontaktujte nás