Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Nařízení REACH vyžaduje registraci látek o hmotnosti větší než 1 tuna za rok na výrobce či dovozce.

U látek, které v Evropském společenství existovaly před vstupem nařízení REACH v platnost (tj. zavedené látky), bude možná povoleno, aby měl výrobce či dovozce delší dobu na jejich předregistraci.

Základní období předregistrace skončilo 30. listopadu 2008. Společnosti, které základní období promeškaly, ale chtějí využít přechodného ustanovení a registrovat se později, si musí zjistit, zda jsou pro pozdější předregistraci způsobilé.

Aby mohla být určitá látka způsobilá pro pozdější předregistraci, musí se jednat o tzv. zavedenou látku. Také se musí jednat o první případ, kdy jste po 1. prosinci 2008 tuto látku vyrobili nebo dovezli v množství přesahujícím jednu tunu ročně. Pokud jsou obě tyto podmínky splněny, je nutné předložit pozdní předregistraci do šesti měsíců od první výroby, prvního dovozu nebo prvního používání látky a nejpozději do 12 měsíců před vypršením příslušného termínu pro příslušnou hmotnost.

Jiné chemické látky, které tyto podmínky nesplňují, musí být předloženy k registraci přímo po předložení dokumentace se žádostí Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA). Jde tedy například o látky, které nejsou „zavedené“ nebo se na ně nevztahuje požadavek předregistrace.

Dokážeme určit celkový dopad nařízení REACH na vaši společnost na základě analýzy dopadu REACH, která sestává z jednoduché a podrobné inventarizace.

Díky jednoduché inventarizaci stanovíte, u kterých látek je pozdní předregistrace možná. Komplexní inventarizace slouží k přípravě pro vstup do Fóra pro výměnu informací o látkách (SIEF) a pro registraci chemických látek. Do fóra SIEF můžeme vstoupit také za vás jakožto třetí strana a diskutovat s dalšími členy SIEF o výměně údajů o látkách a nákladech na jejich sdílení.

Získejte od nás více informací o pozdní předregistraci a službách týkajících se nařízení REACH.

kontaktujte nás