Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Certifikace ISO 45001 – snižte rizika pro vaši organizaci a podpořte bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) tím, že se spojíte se společností SGS k získání certifikace nebo za účelem migrace na novou normu.

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) je základní součástí strategie řízení rizik organizace. Implementace OHSMS umožňuje organizaci:

  • Chránit její zaměstnance a další osoby, které řídí 
  • Být v souladu s právními požadavky 
  • Napomoci k neustálému zlepšování

ISO 45001 bude novou mezinárodní normou pro OHSMS. I když je nová norma ISO 45001 podobná normě OHSAS 18001, zahrnuje přílohu SL jako rámec nejvyšší úrovně všech nových a revidovaných norem systémů řízení ISO.

ISO 45001 lze spojit s dalšími normami systémů řízení jako ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. ISO 45001 bude zveřejněna do konce 1. čtvrtletí 2018.

Níže jsou uvedeny klíčové požadavky a rozdíly ve srovnání s OHSAS 18001.

Norma ISO 45001 – Klíčové oblasti a kontext organizace

ISO 45001 významně zdůrazňuje kontext organizace. Vyžaduje, aby organizace brala v úvahu, co od ní zainteresované strany očekávají z hlediska řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizace musí stanovit, jaké zainteresované strany jsou relevantní z hlediska jejího systému OHSMS, a také určit relevantní požadavky těchto zainteresovaných stran.

Záměrem ISO 45001 je poskytnout organizaci obecné pochopení významných otázek, které ji mohou pozitivně i negativně ovlivnit, i pochopení způsobu, jak organizace řídí odpovědnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči svým pracovníkům.

Otázky, které jsou předmětem zájmu, jsou ty, které mají dopad na schopnost organizace dosáhnout jejích zamýšlených výsledků. Mezi ně patří její cíle stanovené v oblasti OHSMS, jako je plnění závazků koncepce BOZP.

Vedení v oblasti BOZP

Vrcholové vedení musí nyní prostřednictvím přímé účasti prokázat své zapojení a závazky v oblasti OHSMS při zohlednění výkonu BOZP při strategickém plánování.

Vrcholové vedení musí také přispět k efektivitě OHSMS prostřednictvím své aktivní role při řízení, podpoře a komunikaci s pracovníky a propagaci kultury OHSMS a jejím vedení.

Tato nová norma jasně definuje požadavky odpovědností a úkolů vrcholového vedení s ohledem na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem je zajistit to, že konečná odpovědnost nemůže být delegována na manažera pro bezpečnost a ochranu zdraví nebo jiné manažery v organizaci.

Spoluúčast a konzultace

Norma vyžaduje, aby vrcholové vedení podporovalo konzultace s pracovníky a spoluúčast pracovníků a jejich zástupců, protože jsou klíčovými faktory při řízení BOZP.

Konzultace znamenají obousměrnou komunikaci – dialog a výměny – a zahrnuje včasné poskytování informací, které pracovníci a jejich zástupci vyžadují před tím, než může organizace rozhodnout.

Systém řízení BOZP závisí na spoluúčasti pracovníků, která umožňuje, aby pracovníci přispěli k rozhodování o výkonu BOZP a poskytovali zpětnou vazbu k navrhovaným změnám.

Organizace musí podněcovat pracovníky na všech úrovních, aby ohlašovali nebezpečné situace, aby bylo možné zavést preventivní opatření a podniknout nápravná opatření. Pracovníci musí také mít možnost hlásit a navrhovat oblasti ke zlepšení bez obav z propuštění, disciplinárního opatření nebo podobných trestů.

Přístup k OHSMS vycházející z rizik

Při tvorbě a zavádění OHSMS se zaměřením na kontext organizace je úzce spojen požadavek přijmout přístup vycházející z rizik. Organizace musí identifikovat rizika a příležitosti, které je nutné zohlednit, aby bylo zajištěno, že systém OHSMS je schopen dosáhnout zamýšlených výsledků.

Tato rizika a příležitosti zahrnují ty, které jsou významné nebo jsou určeny kontextem organizace. Organizace musí naplánovat kroky k zohlednění těchto rizik nebo příležitostí, zavést je do svých procesů OHSMS a hodnotit jejich efektivitu.

Outsourcing

Norma vyžaduje, aby organizace zajistila, že její procesy OHSMS podléhající outsourcingu jsou definované a řízené. Když jsou dodávané výrobky a/nebo služby, které podléhají outsourcingu, pod kontrolou organizace, musí být rizika dodavatele a smluvní strany efektivně řízena.

Dokumentované informace

Místo "dokumenty" a "záznamy", které se vyskytovaly v OHSAS 18001, se používá termín "dokumentované informace". Důkazy ze zpracovaných informací, které se nevyskytují ve formálním systému dokumentace, jako jsou elektronické informace na chytrých telefonech a tabletech, nebudou akceptovány.

Migrace z OHSAS 18001 na ISO 45001

Pokud má v současnosti vaše organizace akreditovanou certifikaci OHSAS 18001, budete mít tři roky od formálního zveřejnění nové normy na migraci na novou normu ISO 45001.

Jak vám může SGS pomoci?

Abychom vám pomohli porozumět požadavkům ISO 45001, příloze SL, zvažování rizik a posilujícímu vedení, nabízíme vám školení v příslušných oblastech. Na požádání můžeme poskytnut rozdílovou analýzu, kterou lze využít ke zdůraznění změn, které bude potřeba provést pro migraci certifikace z OHSAS 18001 na ISO 45001.

Kontaktujte nás, abyste získali další informace o migraci ISO 45001.

Budoucí aktualizace

Brzy bude k dispozici kopie normy ISO 45001, kterou lze zakoupit v online obchodu ISO.

Oficiální pracovní skupina ISO 45001 (ISO/PC 283) byla odpovědná za tvorbu a zveřejnění normy ISO 45001.

Další zprávy o zveřejnění ISO 45001 budou vydány, jakmile bude k dispozici.