Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

ISO 14001:2015 navrhuje strategičtěji zaměřený přístup k managementu životního prostředí – spolupracujte se společností SGS při přechodu na nové vydání.

Zveřejnění ISO 14001:2015 v září 2015 je konečnou fází procesu revize této normy. Tato verze nahrazuje ISO 14001:2004, existuje však tříleté přechodové období.

Nabízíme soubor řešení, abychom vaší organizaci pomohli s přechodem ze současné certifikace podle ISO 14001: 2004 pro splnění požadavků ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 – hlavní změny

ISO 14001:2015 přijímá vysokoúrovňovou strukturu uvedenou v příloze SL normy ISO. Tato struktura je nyní požadovaným rámcem pro všechny nové a revidované normy systémů řízení.

Tým ISO odpovědný za proces revize (podvýbor ISO/TC 207/SC1) stanovil na základě své revize tyto změny.

Strategické řízení životního prostředí

Při stanovení externích a interních problémů souvisejících s činností organizace a jejím prostředím vyvstal nový požadavek na porozumění souvislostí této organizace. Požadují se také kroky pro řešení těchto problémů v rámci systému řízení životního prostředí (EMS).

Leadership

Bylo přidáno nové ustanovení obsahující zvláštní povinnosti nejvyššího vedení, jeho odpovědnosti a angažovanosti s ohledem na řízení životního prostředí. Nejvyšší vedení může tuto povinnost přidělit někomu jinému, ponese ale i nadále odpovědnost.

Ochrana životního prostředí

Ekologická politika bude zahrnovat závazek vůči "ochraně životního prostředí", patří sem "prevence znečišťování" a další závazky, jako je udržitelné využití zdrojů, zmírnění klimatické změny a adaptace, ochrana biodiverzity a ekosystémů.

Výkon v oblasti životního prostředí

Hlavní důraz je kladen na zlepšování výkonu týkajícího se řízení ekologických aspektů. Organizace bude rozhodovat o kritériích pro hodnocení svého výkonu v oblasti životního prostředí při využití správných ukazatelů.

Myšlení z hlediska životního cyklu

Organizace bude muset rozšířit kontrolu a vliv svých ekologických dopadů od získání/výroby suroviny po zpracování až po uplynutí životnosti. To neznamená požadavek provádět hodnocení životního cyklu (LCA), organizace však bude muset pečlivě zvažovat stádia výrobku/služby, která lze kontrolovat nebo ovlivňovat.

Komunikace

Byl přidán důraz na interní a externí komunikaci a jejich rovnocennost. Organizace si ponechává právo rozhodování o externí komunikaci při zohlednění svých zákonných povinností.

Dokumentace

Místo "dokumenty" a "záznamy" se používá termín "zdokumentované informace". Organizace má možnost sama posoudit, kdy jsou vyžadovány "postupy". Platný by byl každý typ formátu (papír, cloud atd.).

ISO 14001: Přechod z verze 2004

Organizace, které již mají certifikaci podle ISO 14001:2004, mají tři roky od zveřejnění nové verze na přechod na tuto novou verzi. Toto přechodové období končí v září 2018.

Jak vám může SGS pomoci?

Abychom vám pomohli porozumět požadavkům ISO 14001:2015 a přístupu vycházejícího z rizik, nabízíme školicí kurzy. Naše společnost je první organizací v oblasti profesního vzdělávání a rozvoje, která nabízí jednodenní kurzy CPD schválené IRCA.

Naši odborníci mohou připravit gap analýzu dle požadavků normy ISO 14001:2015 tak, aby byl zajištěn hladký a transparentní přechod. Tento postup vaší organizaci pomůže ukázat, do jaké míry stávající systémy a kontroly pokrývají požadavky ISO 14001:2015, nebo v případě potřeby stanoví implementační akční plán.

Společnost SGS bude nabízet novým i stávajícím klientům certifikaci podle ISO 14001:2015.

Kontaktujte vaši lokální pobočku SGS ještě dnes a započněte proces přechodu na ISO 14001.